0938335597

MA-CBL-TA-1M

1,770,000

Meraki Cisco MA-CBL-TA-1M

  • Meraki 10 GbE Twinax Cable with SFP Modules, 1 Meter
  • Thi?t b? ???c b?o hành theo thi?t b? thân chính t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t