0938335597

MS250-48LP-HW

162,528,480

Meraki Cisco MS250-48LP-HW

  • Meraki MS250-48LP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t