0938335597

C9300-24T-A

63,447,650

SWITCH CISCO C9300-24T-A

  • 24 port 10/100/1000 Ethernet ports, Modular uplink options
  • Flash 16GB – Ram 8GB, Support 4000 VLAN IDs, StackWise, StackPower
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t