0938335597

C9500-16X-2Q-A

185,391,500

SWITCH CISCO C9500-16X-2Q-A

  • Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t