0938335597

LIC-MS120-24P-1YR

2,566,500

Meraki Cisco LIC-MS120-24P-1YR

  • Meraki MS120-24P Enterprise License and Support, 1 Year
  • Gi?y phép b?ng quy?n (license) có giá tr? trong vòng 12 tháng
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t