0938335597

LIC-MX65-ENT-5YR

16,567,200

Meraki Cisco LIC-MX65-ENT-5YR

  • Meraki MX65 Enterprise License and Support, 5YR
  • Gi?y phép b?ng quy?n (license) có giá tr? trong vòng 60 tháng
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t