0938335597

MS120-8FP-HW

19,540,800

Meraki Cisco MS120-8FP-HW

  • Meraki MS120-8FP 1G L2 Cloud Managed 8x GigE 127W PoE Switch
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t