0938335597

SG300-10SFP-K9

6,764,000

Switch Cisco SG300-10SFP-K9

  • Switch Cisco SG 300-10 10-port Gigabit Managed SFP Switch (8 SFP 2 Comb)
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t