0938335597

SG350-28P-K9

14,507,000

Switch Cisco SG350-28P-K9

  • Switch Cisco SG350-28P 28-port Gigabit POE Managed Switch
  • Thi?t b? ???c b?o hành 24 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t