0938335597

WS-C2960L-24TS-AP

14,911,925

SWITCH CISCO WS-C2960L-24TS-AP

  • 24 port ethernet 10/100/1000 Mbps, 04 solt use like as uplink interface or slot sfp
  • Flash memory 256MB, DDram 512MB, support 64 Vlans
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t