0938335597

WS-C3650-12X48UQ-L

267,838,900

SWITCH CISCO WS-C3650-12X48UQ-L

  • 12 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE downlink ports, 36 10/100/1000 UPoE downlink ports 4 10-Gigabit SFP uplink ports
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t