0938335597

WS-C3650-48FWS-S

104,786,500

SWITCH CISCO WS-C3650-48FWS-S

  • Cisco Catalyst 3650 48 Port FPoE 10/100/1000 Mbps, 04x10G Uplink with 5 AP licenses IPB
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t