0938335597

WS-C3650-48PS-L

133,919,450

SWITCH CISCO WS-C3650-48PS-L

  • 48 port 10/100/1000 Ethernet ports POE , 4 x 1 Gigabit Ethernet with Small Form?Factor Pluggable (SFP) Uplink Interfaces
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t